Indický Rozhodcovského Právnikov

Žiadosť o odmietaní rozhodcovský nález

Rozhodcovské konanie a Zmierovacie Zákona, Indickej Rozhodcovského Právnikov, Rozhodcovského Konania v India, Rozhodcovský Tvrdia, Medzinárodné a obchodná arbitráž v Indii, vymenovanie rozhodcovského konania, ktorý námietku v rozhodcovskom konaní, počítadlo nárok na rozhodcovské konanie, exekúcie rozhodcovského nálezu, osada v rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní, Obmedzenia v rozhodcovské konanie, oznámenie, vymenuje rozhodcov, rozhodcovskej doložky v zmluve alebo zmluve(a) navrhovateľ neoznámi jeho žaloba v súlade s sub-sekcie sekcia, rozhodcovský súd ukončí konania, b) žalovaný neoznámi svoju výpoveď obrany v súlade so sub-sekcie sekcia, rozhodcovský súd pokračuje v konaní bez liečbe že neúspech v sebe ako pribudlo obvinenie z obvinenie navrhovateľ (c) účastník nedostaví na ústne pojednávanie alebo predložiť listinné dôkazy, rozhodcovský súd môže pokračovať v konaní a urobiť rozhodcovský nález na dôkaz pred zahraničnou nález, ktorý by vykonateľné podľa tejto Kapitoly, sa považuje za záväzné pre všetky účely, na osoby, medzi ktorými bolo vykonané, a môže preto byť odvolávať na ktorejkoľvek z týchto osôb, spôsob obrany, vypnuté alebo inak v žiadnom súdnom konaní, v Indii a všetky odkazy v tejto Kapitole na presadzovanie zahraničných ocenenie sa považujú za vrátane odkazov na podanie na ocenenie. Ak Súd je presvedčený, že zahraničné ocenenie je vykonateľné podľa tejto Kapitoly, ocenenie sa považuje za rozhodnutie Súdu Žiadne druhý odvolanie sa nemôže týkať od objednávky prešiel v odvolanie podľa tejto sekcie, ale nič v tejto časti sa ovplyvniť alebo take away žiadne právo na odvolanie na Najvyšší Súd. Na účely tejto časti a Obmedzenie Zákona, (tridsať-šesť z roku), rozhodcovské konanie sa považuje za začaté v deň uvedený v §. Ak rozhodcovskej zmluvy predložiť budúcich sporov, na rozhodcovské konanie sa ustanovuje, že nároku na ktorý sa dohoda vzťahuje, musí byť vylúčený, ak sa niektoré kroky na začatie rozhodcovského konania je prijaté v rámci lehoty stanovenej v zmluve, a ak vznikne spor, na ktorý sa dohoda vzťahuje, Súd, ak je toho názoru, že v okolnostiach prípadu zbytočného utrpenia by v opačnom prípade hrozil, a to bez ohľadu na to, že čas tak pevné zaniklo, môže na takéto podmienky, ak spravodlivosti prípade môže vyžadovať, predĺžiť čas na takú dobu, ako to myslí správne.

Ak Súd nariadi, že rozhodcovský nález sa zrušil, obdobie medzi začiatkom, rozhodcovských a dátum objednávky Súdu nesmie byť vylúčené pri počítaní času predpísané Obmedzenia Zákona, na začatie konania (vrátane rozhodcovského), ak ide o spor, takže predložené.

Bez ohľadu na čokoľvek inde v tejto Časti alebo v akejkoľvek inej zákonom dobe v platnosti, ak s ohľadom na rozhodcovskej zmluvy akékoľvek žiadosti podľa tejto Časti sa dosiahol Súdu, že Súd sám má právomoc nad osemnásť rozhodcovské konanie a všetky nasledujúce aplikácie, ktoré vyplývajú z tejto dohody a rozhodcovské konanie sa vykoná v tom Súd a v žiadnom iný Súd.

Keď zahraničné ocenenie záväzné

Obrátiť sa na Súd proti rozhodcovský nález môže byť vykonané len na základe žiadosti o odmietaní takéto ocenenie v súlade s pododdielom a odseku (ii) rozhodcovská zmluva nie je platná podľa práva, ktoré strany sa podrobia ho, alebo, ak sa akýkoľvek náznak nej podľa zákona súčasnosti v platnosti, alebo (iii) strana podanie žiadosti nebola poskytnutá riadne oznámenie o vymenovaní rozhodcu alebo o rozhodcovskom konaní alebo bol inak schopný predložiť svoj prípad, alebo (iv) rozhodcovský nález sa zaoberá sporu nie je vyžadovaný alebo nespadajú do podmienky predloženia na rozhodcovské konanie, alebo obsahuje rozhodnutia o veciach, ktoré presahujú rozsah pôsobnosti predloženie rozhodcovské konanie: pod podmienkou, že, ak v rozhodnutí o záležitostiach predložených rozhodcovskému konaniu môžu byť oddelené od tých nie je tak predložiť, iba to, že časť rozhodcovský nález, ktorý obsahuje rozhodnutia o veciach, ktoré nie sú predložené rozhodcovskému konaniu môže byť zrušil, alebo (v) zloženie rozhodcovského súdu, alebo rozhodcovské konanie nebolo v súlade s dohodou strán, ak takáto zmluva bola v rozpore s ustanovením tejto Časti, z ktorej strany sa nemôžu odchýliť, alebo, ak takéto dohody, nebol v súlade s touto Časťou alebo (ii) predmet sporu nie je schopný osídlenia v rozhodcovskom konaní podľa zákona súčasnosti v platnosti, alebo Vysvetlenie.

-Bez toho, aby boli dotknuté všeobecnosti sub-ustanovenie (ii), je týmto vyhlásil, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, že ocenenie je v rozpore s verejným poriadkom India, ak vydanie ocenenie bolo vyvolané alebo ovplyvnené podvodom a korupcii alebo bolo v rozpore s § alebo §.

žiadosť o odmietaní nie je možné rozhodnúť po uplynutí troch mesiacov uplynulo od dátumu, ku ktorému die strany, takže to, že sa aplikácia dostala rozhodcovský nález, alebo ak žiadosť bola vykonaná podľa §, odo dňa podania tejto žiadosti, mal luk odstraňujú rozhodcovského súdu: za Predpokladu, že v prípade, ak Súd je presvedčený, že žiadateľ bránila dostatočná príčina od podania žiadosti v lehote uvedenej lehote troch mesiacov môže baviť žiadosti v lehote ďalších tridsať dní, ale nie potom.

Na prijatie žiadosti v pododdiele, Súdny dvor môže, ak to je vhodné, a to je to požiada účastník, odložiť konania na čas určený na to, aby si na rozhodcovského súdu, možnosť pokračovať v rozhodcovskom konaní, prípadne vykonať iné opatrenia, ako podľa názoru rozhodcovského súdu, bude eliminovať dôvody na odmietaní rozhodcovský nález. rozhodcovské konanie musí byť ukončená do záverečného rozhodcovský nález alebo rozhodnutím rozhodcovského súdu, v oddiele rozhodcovský súd vydať príkaz na zrušenie rozhodcovského konania, ak- (a) navrhovateľ odstúpi jeho nároku, ak respondent objekty na objednávku a rozhodcovský súd uznáva legitímny záujem z jeho strany, získanie konečné urovnanie sporu, (b) zmluvné strany sa dohodli na ukončení konania, alebo c) rozhodcovský súd zistí, že pokračovanie v konaní má pre akékoľvek iné mason stávajú nepotrebné alebo nemožné. na základe časti tridsať-tri a sub-sekcie §, právomoci rozhodcovského súdu, musí vypovedať s ukončeniu rozhodcovského konania. nie je nezlučiteľné s rozhodcovskej zmluvy pre rozhodcovského súdu, na podporu riešenia sporu a so súhlasom účastníkov konania, rozhodcovský súd môže použiť mediáciu, alebo zmierovacieho iné postupy, kedykoľvek v priebehu rozhodcovského konania, na podporu vyrovnania. Ak sa v priebehu rozhodcovského konania na riešenie sporu, rozhodcovský súd ukončí konanie a, ak o to požiada strany a nie námietky rozhodcovského súdu, záznam die zmier vo forme rozhodcovského ocenenie v dohodnutých termínoch. Am rozhodcovský nález v dohodnutých termínoch musí byť vyhotovené v súlade s § tridsať-one a uvedie, že je to rozhodcovský nález. rozhodcovský nález o dohodnutých podmienkach má rovnaké postavenie a vplyv, ako každá iná rozhodcovský nález na podstatu sporu, (Suterén), Obrana Kolónie, New Delhi, Aj Na, Laxman Miesto, Veer Sarkar Blok, Vikas Marg, Ostrejšie, Dillí, Telefón, mob. Obrátiť sa na Súd proti rozhodcovský nález môže byť vykonané len na základe žiadosti.

Všetky zahraničné ocenenie, ktoré by vykonateľné podľa tejto Kapitoly, sa považuje za záväzný pre všetkých.

Miesto rozhodcovského konania. strany sa môžu slobodne dohodnúť na mieste rozhodcovského konania. pri nesplnení niektorej dohode uvedené. nie je nezlučiteľné s rozhodcovskej zmluvy pre rozhodcovského súdu, na podporu vyrovnania d. Moc nájdete strany, aby sa rozhodcovské konanie, ak nie je v rozhodcovskej zmluvy. súdny orgán, pred ktorým akčný som. Žaloby a obrany. V lehote, na ktorom sa strany dohodli alebo určená rozhodcovského tribúne a v areáli pretekov. Obmedzenie Zákona, sa vzťahujú na arbitráží, ako sa uplatňuje na konania na súde. Rozhodcovská zmluva. V tejto Časti, sa"rozhodcovská zmluva"znamená dohodu strán predložiť rozhodovať. Bez ohľadu na čokoľvek inde v tejto Časti alebo v akejkoľvek inej zákonom dobe v platnosti, kde vtip. To, čo je Rozhodcovské konanie.

Význam Rozhodcovského súdu: Rozhodcovský, formy alternatívneho riešenia sporov (ADR), je technika.